'Planting Distance' Photo Series

Krystyna Bilak
2016
Hungary

Facebook
Behance
Email

KE, Photography, BA Semester Project

In my series I anthropomorphize the living nature. I am searching for the symbolic sign of symbiosis with nature, where the humans and floras share common qualities.
Beyond the representation of nature, the human appears as a similar existence, or a missing component, or rather as a participant of shaping the environment.
The elements of everyday life help us understand our situations. The assimilation, the outbreak, the shaped and untended sign of organic forms resembles of human characteristics.

Supervisor: Mária Pecsics

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

KE, Fotográfia szak, BA évközi project

Sorozatomban az embert az élő természettel személyesítem meg. A természettel való együttélés szimbolikus jeleit keresem, ahol az ember és a növényvilág azonos tulajdonságai tűnnek fel.
A természet ábrázolásán kívül az ember, mint hasonló létélményben részesülő egyed, illetve mint a környezet alakításában résztvevő, vagy hiányzó komponens jelenik meg különböző általa konstruált tárgyi elemek vagy jelenségek által.
A mindennapjainkból kiragadott szeletek a saját helyzetünk megértéséhez segítenek. A organikus formák asszimilációja, illetve kitörése, azok megformált, illetve elhanyagolt jegyei az emberi jellemvonásokra emlékeztetnek.

Témavezető: Pecsics Mária

 
 

'Whole' Photo Series

Gábor László Belicza
2016
Hungary

Email

KE, Photography, BSc Graduation Project

My series, Complete, originates from my family's grief. My nephew's father passed away at a young age, thus leaving the five-year-old boy to his mother alone. My pictures tell the story of a family mourning struck by this tragedy.

Changes of emotions are, what can outline each individual's common, yet particular life story. My main character is a boy, his name is Gergő and I portray his progression sometimes faded, sometimes well accented in order to show completeness in the imagery. Basically, documenting in a subject way is the tone for the series. There are no perfectly predestined situations. This let's me explore the hierarchy between relatives. Sceneries become backgrounds as for the eternal lack of emotion, besides intimate places discovering trust and privacy.

Not only a person was buried then, but the possibility of dealing with this loss together, as well. It is a difficult mission to form picture of the tragedy, so what is right in front of us stays hidden somehow. The reason of distancing is on one hand because of this dramaturge, on the other hand because of the perks of being a child. A young person does not perfectly understand what death is, he pictures something lyrical - his point of view becomes mine.

Through the family's surroundings and its method of work we can have a peek at this boy's future, not only his past and present. Constant farewell and the act of moving on is reflected in human existence.

Supervisor: Dr. Péter Baki

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

KE, Fotográfia szak, BSc Diploma Projekt

Az Egész című sorozat a saját családom gyászának hajnalában gyökerezik. Unokaöcsém édesapja fiatalon elhunyt, ezzel anyjára hagyva öt éves gyermekét. Egy özvegycsalád mindennapjairól mesélnek a képeim melyre rányomta bélyegét a tragédia.

Az érzelmi folyamatok váltakozása az, amely körberajzolhatja gyakori mégis minden esetben egyéni élettörténetüket. A kulcsszereplőm egy kisfiú, Gergőnek hívják, olykor halványan s olykor hangsúlyosan ábrázolom fejlődését, ez a narratíva a képek összjátékáért felelős. Alapvetően szubjektív dokumentumfotók építkeznek egymás dramaturgiájára. Nincsenek teljesen előre megírt helyzetek. Ennek kulcsa a családon belüli viszonyok tájékozódásában kap szerepet. A tájak hátterekké mérséklődnek az érzelmi túlélés örök hiányában, mindemellett a személyes terek bizalmasságot és magánéletük intimitását fedik fel.

A családom nem csak egy tagját temette el, de az esélyét is annak, hogy ezt együtt tudjuk feldolgozni. A tragédia és annak velejárójáról nehéz képet fogalmazni, rejtve marad, amely igazán az előtérben van. A fotók távolságtartásának oka egyrészt ebben a dramaturgiában rejtőzik, másrészt pedig a gyermeki létben. Egy gyermek nem tudja mi az a halál, lírai képet fest erről önmagában s a világában, a tekintetem mintha az ő tekintete lenne.

Ebben a sorozatban nem csak egy gyermek múltját és jelenjét, de megrendítő jövőjére is rálátást nyerhetünk egy család élet terén és történetén keresztül. Az állandó búcsúzás és a továbbhaladás együttléte, visszaköszön az emberi létben.

Témavezető: Dr. Baki Péter

 
 

'Private Transitzone' Photo Series

Noémi Árki
2016
Hungary

Email
Web

METU, Photography, BA Graduation Project

In my diploma project I was dealing with the question of how two cultures meet in one person as a result of migration – how the person deals with the contradictions of the different values and how these effect the personality. At the meeting point of the two cultures a new, third culture is being born, and this meeting point is the person himself who is thus the representative of this new culture.

In my project I was working together with refugees and immigrants living in Hungary. The work was also discovering: I learnt about their cultures, their lives here and about those difficulties and inner conflicts that they needed to face. Every each of them had a story, all of them pointed out something that was a big change, that would work differently in their home countries. I was searching for stories that in connection with an inner uncertainty or duality could be sensed from the person’s side and I took photos of these scenes in their private spaces. The series contains 5 photos.

Supervisor: Péter Pettendi Szabó
Consultant: Luca Gőbölyös
Models: Mahdi Jafari, Rahmat Khan, Raade Muhan, Diána Szarvas, Andrea Vági, Vinay Kumar Vishwakarma, Ghulami Zia

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

METU, Fotográfia szak, BA Diploma Projekt

Diplomamunkámban azzal foglalkozom, hogy hogyan találkozik és egyesül két kultúra egy emberben a migráció következményeként – hogyan birkózik meg az értékrendszerek ütközéseivel és hogyan hat ez az identitásra. A két különböző kultúra találkozásából egy új, harmadik kultúra születik, a találkozási pont pedig maga az ember, aki az újonnan kialakuló kultúra képviselője.

Projektem során Magyarországon élő menekültekkel és bevándorlókkal dolgoztam együtt. A munka a felfedezés folyamata volt: tanultam tőlük kultúráikról, itteni életükről és azon nehézségekről, belső konfliktusokról, melyekkel ideérkezésüket követően szembesültek. Mindegyiküknek volt egy saját története, mindegyikük kiemelt valamit, ami a legnagyobb változás, ami otthon máshogy lenne. Olyan történeteket kerestem, amelyekkel kapcsolatban érezhető volt az egyén belső bizonytalansága, vagy kettőssége, és ezeket a jeleneteket fényképeztem le privát életterükben. A sorozat 5 képből áll, ezért csak ezeket töltöttem fel.

Témavezető: Pettendi Szabó Péter
Konzulens: Gőbölyös Luca
Modellek: Mahdi Jafari, Rahmat Khan, Raade Muhan, Szarvas Diána, Vági Andrea, Vinay Kumar Vishwakarma, Ghulami Zia

 
 

'Perplex' Photo Series

Dávid Biró
2016
Hungary

Facebook
Behance
Email

KE, Photography, BA Graduation Project

The world is not directly accessible for the limited human existence, one of the main source of its cognition is photography due to its easy spreading, value of documentary and vision like projection. Are all of these enough to think confidently of the camera, and the photographs as the extension of our sight or prosthesis? Is the world acquirable only by images?

The outcome of knowing the physical reality visually is the capability of depth perception. Walking around an object and discovering its projections help illustrate and define the space on a plane. I use photographs as the objects of sensing the world, the projected spatial geometric objects work as the models of reality. The images recall the viewer's experience, so with the capability of depth perception, walking around the object in the mind and using the reference points leftover by the optical projection, their arrangement is getting solvable.

Consultant: Péter Baki PhD

This project is brought to you by NOTESS - the new design notebook by Hellodesign.
Sign up for updates and special offers.

___

Ezt a projektet a Hellodesign új design notesze, a NOTESS hozta el számodra.
Iratkozz fel a friss információkért és a speciális ajánlatokért.

KE, Fotográfia szak, BA Diploma Projekt

Az emberi korlátolt létezés számára a világ nem közvetlenül hozzáférhető, megismerésének egyik fő forrása a fénykép, annak könnyű terjeszthetősége, dokumentum értéke és látáshoz hasonló leképezése miatt. De mindez elég e ahhoz, hogy biztonsággal tekintsünk a fényképezőgépre, illetve az általa készült képekre, mint a látásunk kiterjesztésére, avagy protézisére? Vajon megismerhető e a világ csupán képek segítségével?

A minket körülvevő fizikai valóság vizuális megismerésének eredménye a térlátás képessége. A tárgyak körbejárása és annak lehetséges vetületének megismerése segít abban, hogy a teret egy sík felületen tudjuk ábrázolni, illetve értelmezni. A fényképet, mint a valóság észlelésének tárgyaként használom, a leképzett térgeometriai kompozíciók, annak modellezéseként működnek. A képek előhívják a néző tapasztalatait, így a térlátás képességével, képzeletbeli körbejárással, az optikai leképezésből megmaradt támpontokat felhasználva megfejthetővé válnak térbeli rendeződésük.

Konzulens: Baki Péter PhD

 
 

Amigdala Digital Landscapes

Márton Novák
2015
Hungary

Instagram
Behance
Email
 

MET, Photography, BA Graduation Project

In my work I am observating the processing mechanism of memory through myself. Memory has a very important role in our casual life, this is how we store informations,emotions, which are parts of our personality. Our past defines ourselves, the knowledge we aquired is what we use for make decisions or we connect to other people by them. My work contains computer-generated landscapes which are parts of a guided affective imagery sessions. I observate the symbol system of the memories and the subconsious through Hanscarl Leuner's therapy sessions.

Supervisor/Consultant: Barna Illés

___

MET, Fotográfia szak, BA diploma project

Amigdala: Agyunkban található neuronok egy csoportja, melynek elsődleges feladata emlékek és érzelmi reakciók feldolgozása és raktározása

Diplomasorozatomban az emlékek feldolgozásának rendszerét vizsgálom saját magamon keresztül. Az emlékezés fontos szerepet tölt be mindennapjainkban, hisz így tárolunk el információkat, érzéseket, melyek személyiségünk alapköveit képezik. Múltunk meghatároz bennünket, a megszerzett ismeretek birtokában hozzuk döntéseiket a hétköznapokban, általuk kapcsolódunk más emberekhez. Munkám digitálisan létrehozott tájképekből áll, melyek egy imaginatív pszichoterápia részeként a tudatalattinkban elraktározott emlékek és traumák megértését és feldolgozását segítik elő. Az ún. Leuner-képeken keresztül vizsgálom az emlékek és a tudatalatti szimbólumrendszerének összefüggéseit.

Témavezető/konzulens: Illés Barna

___

Program Partners
Design Workshop
Kreatív Magazin
Gestalten
Skillshare

 
 

MMPI Photo Series

Zsuzsanna Mészáros
2015
Hungary

Facebook
Email

MET, Photography, BA Graduation Project

Everyday we are flowing with the events almost senselessly. By the stimuluses which repeat each other we fall from one situation to another, usually we cannot break this strict process with slowly interpreting the moments of the present. In the scenes of my pictures the bare reality of everyday is appearing almost with exaggerated scale, mostly these are events, which happens to almost all of us. The area, the environment are decreasing, as also the number of situations what we can be sure of, where we can move self-confidently. I show the moment on my photos, where the person has moved out of it’s comfort zone because of their own uncertanity or due to external factors. Then he or she stops and thinks. To fit this I also skeletonized the spaces and contructed the pictures in a way to show only that which is relevant in the specific moment. I terminated every other, unnecessary elements, as we are excluding the distractions in such cases in real life. I didn’t want to show the actual situation but instead the spiritual moment experienced.

Supervisor/Consultant: Dezső Szabó

___

MET, Fotográfia szak, BA diploma projekt

A mindennapok során szinte öntudatlan sodródunk az eseményekkel, történésekkel. Az egymást ismétlő ingerek által egyik szituációból a másikba csöppenünk, általában nem szakíthatjuk meg ezt a szigorú folyamatot azzal, hogy hosszan értelmezzük a jelen időben játszódó mozzanatokat. A képeimen zajló jelenetek alapjául olykor már túlzott mértéket öltve a hétköznapi, a puszta valóság, a jó eséllyel mindannyiunkkal megtörtént vagy sokunk által átélt események szolgálnak. Csökken az a terület, környezet, egyre kevesebb az olyan szituáció, amiben biztonsággal mozoghatunk, amellyel kapcsolatban biztosak lehetünk. Azt a pillanatot ábrázoltam a fotóimon, amikor a személy a saját bizonytalanságából fakadóan valamilyen külső tényező hatására kizökken a valóságból, egy pillanatra lemerevedik és eltöpreng. Ehhez igazodva képileg is úgy konstruáltam, csupaszítottam le a tereket, hogy csupán az legyen látható, ami az adott pillanatban is releváns, minden más felesleges elemet kiiktattam, ahogyan ilyenkor a való életben is kizárjuk a külvilág „zavaró” tényezőit. Nem a valós szituációt, sokkal inkább a lelkileg átélt pillanatokat kívántam megjeleníteni.

Témavezető/konzulens: Szabó Dezső

___

Program Partners
Design Workshop
Kreatív Magazin
Gestalten
Skillshare

 
 

Space News Photo Series

Péter Kovács
2015
Hungary

Behance
Email

MET, Photography, BA Graduation Project

The theme for my Diploma Series is manipulated or constructed photographs or illustrations that usually accompany fabricated stories in the media, more specifically false news related to space research. In my pictures, I depict new developments and changes in the universe, space-life situations, and space technology. Every photo was conceived and executed in my studio. In the creation of the images, I used as props common, everyday items. The camera was a Phase One IQ280. The finished works are in Giclee format, 70cm by 60cm, Dibond laminated.

Supervisor/Consultant: Dezső Szabó

___

MET, Fotográfia szak, BA diploma projekt

Diploma sorozatom témája: a médiában megjelenő álhírekhez kapcsolódó képek és illusztrációk, amelyek általában manipulált, megrendezett alkotások. Ezeken belül pedig, az űrkutatással kapcsolatos álhírek. Képeimen az univerzum változásai és képződményei, egy űrbéli életszituáció, és egy űrtechnikát alkalmazó életszituáció szerepelnek. Minden fotó stúdióban készült és előre gondosan eltervezett alkotás. Elkészítésük során mindennapi tárgyakat és termékeket használtam. A diploma sorozatomat egy Phase One IQ280-as fényképezőgéppel készítettem. Az elkészült művek 70 cm x 60 cm méretben Giclée nyomat formájában, dibond lemezre kasírozva lettek kiállítva.

Témavezető/konzulens: Szabó Dezső

___

Program Partners
Design Workshop
Kreatív Magazin
Gestalten
Skillshare

 
 

My Grandpa, the Womanizer

Fanni Faluhelyi
2015
Hungary

Behance
Email

MET, Photography, MA Graduation Project

I did't know my grandfather, as he died years before I was born. Only his photo albums and my dad's stories left for me about him. For first sight these albums seemed to be family photo collections, but there are several odd and interesting photos: more than fifty unknown (for us) women with my grandfather. We can take it for sure, he'd always been a womanizer, even after his marriage with my grandmother too... In my dissertatio - processing our family photo archives - I was searching the relation between these ladies with my grandfather. Another substantial part of my work is a short soundtrack: my father tells earlier untold stories, sharing unique imformation about my Grand-dad.

Supervisor/Consultant: Gábor Pfisztner

___

MET, Fotográfia szak, MA diploma projekt

Nem ismerem a nagypapámat apai ágról, mert ő még azelőtt elhunyt, hogy én megszülettem volna. Csak az általa készített fényképalbumok és az apukám visszaemlékezései maradtak meg nekem. Ezek az albumok elvileg családi fotóalbumok, mégis számtalan, (több, mint ötven) a családom számára ismeretlen hölgy fényképe szerepel a különböző események, nyaralások és portrék mellett, melyeken gyakran a nagypapámmal közösen láthatóak. A fotókból az is kiderül, hogy a női nem iránti igen nagy érdeklődése még a házasságát követően is megmaradt.

Diplomamunkámban a családi fotóarchívum feldolgozásán belül a nagypapám nőimádatával foglalkoztam egy új, általam újrafeldolgozott albumon keresztül.Emellett munkám fontos része még egy rövid hanganyag is, melyen édesapám elmondásában hallhatóak fontos/érdekes események a nagypapám életéből.

Témavezető/konzulens: Pfisztner Gábor

___

Program Partners
Design Workshop
Kreatív Magazin
Gestalten
Skillshare

 
 

The Big Sexy

Norbert Juhász
2014
Hungary

Mára mindenki tudja, mennyire manipulálja a divat és a média a szépségről alkotott képzeteinket. Képszerkesztő szoftverekkel, vékony modellekkel,  sok sminkkel sikerült elhitetni velünk, hogy ez a szép, követendő ideál.

De vajon azzal is tisztában van-e a szépségipar, hogy a hatalmas plakátokon szereplő modellek azáltal, hogy kilépnek valós léptékükből, könnyen abszurddá válhatnak? A perspektíva miatt elveszítik testük természetes arányait, méretük már-már nevetséges az épületekhez viszonyítva. Így válnak egyszerre a megalomán, uralkodni vágyó trendek szimbólumává és önmaguk paródiájává.

___

Facebook ›
Email ›
Web ›